Tag:

#Research

Từ ngày thành lập, Bộ môn đã thiết lập và giữ mối quan hệ hợp tác với các viện nghiên cứu và trường đại học quốc tế như Wageningen University (Hà Lan), Asian Institute Technology -AIT (Thái Lan), Centre for Remote Sensing and Image Processing, National University - CRISP (Singapore), Centre for Space and Remote Sensing Research - CSRSR (Đài Loan), International Rice Research Institute-IRRI (Philippines), Viện nghiên cứu phát triển - IRD (Pháp), ACIAR (Australia).

0 section
Read more

DLR has long term collaboration with Wageningen University (Netherlands), Asian Institute Technology -AIT (Thailand), Centre for Remote Sensing and Image Processing, National University - CRISP (Singapore), Centre for Space and Remote Sensing Research - CSRSR (Taiwan), International Rice Research Institute-IRRI (Philippines).

Category: Research
0 section

Bộ môn Tài nguyên Đất đai là đơn vị tổ chức chính nhiều hội thảo trong và ngoài nước trong các lĩnh vực liên quan đến Tài nguyên Đất đai, Quản lý đất đai, GIS và Viễn thám. Trong đó có nhiều hội thảo quốc tê như GIS-IDEAS 2018, Hội thảo Viễn thám Châu Á 2021.

0 section
Read more

DLR is a core member of many prestigious national and international conferences hosted by Can Tho University on GIS, Remote sensing and Land management. Especially international conferences such as GIS-IDEAS 2018, ACRS 2021.

Category: Research
1 section

Xuất bản các kết quả nghiên cứu khoa học giữ vai trò quan trong trong hỗ trợ đào tạo. Bộ môn chú trọng đến các các xuất bản nằm trong danh mục Hội đồng chức danh nhà nước công nhận. Hướng đến nâng cao số lượng và chất lượng xuất bản quốc tế.

0 section
Read more

 Besides training,  international publication is an important development orientation of DLR. We try to improve not only the quantity but also the quality of publications.

Category: Research
2 sections