Đào tạo thạc sĩ Quản lý đất đai nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực trong công tác Quản lý đất đai; có kiến thức sâu rộng, có khả năng phụ trách các nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức vào thực tế một cách có hiệu quả trong điều kiện của ĐBSCL.