Nhằm thực hiện sứ mệnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã không ngừng nỗ lực nâng cao và cải thiện chất lượng các hoạt động của Nhà trường nhằm đáp ứng các chuẩn mực giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới. Theo đó, công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường ĐHCT.
Sau 5 ngày làm việc, sáng ngày 17/12/2021, phiên bế mạc đợt đánh giá ngoài từ xa CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 252 cho các chương trình đào tạo Công nghệ Thực phẩm và Khoa học Cây trồng (Khoa Nông nghiệp), Hóa học (Khoa Khoa học Tự nhiên), Quản lý Đất đai (Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên) đã diễn ra với hình thức trực tuyến.
Tại Phiên bế mạc, đại diện Đoàn đánh giá, các đánh giá viên - chuyên gia AUN-QA đã trình bày kết quả đánh giá sơ bộ, phân tích những điểm mạnh của 4 chương trình đào tạo, đồng thời, chỉ ra những điểm cần bổ sung, điều chỉnh. Kết quả từ hoạt động đánh giá này sẽ giúp lãnh đạo nhà trường và các khoa xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của các chương trình đào tạo, từ đó, có những giải pháp giúp cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình đào tạo đạt chuẩn mực khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và xã hội.