Các em sinh viên đại học sử dụng mẫu định dạng trong file. Tải file định dạng

Đối với sinh viên ngành Quản lý Đất đai, sử dụng bìa màu Xanh dương nhạt

Đối với sinh viên ngành Lâm sinh, sử dụng bìa màu Xanh dương nhạt

Đối với học viên cao học, Nghiên cứu sinh: Áp dụng theo hướng dẫn của Trường ĐHCT (Xem hướng dẫn)