Ban chủ nhiệm bộ môn nhiệm kỳ 2021-2025

1. Trưởng bộ môn:  PGS. TS. Phạm Thanh Vũ, Phụ trách chung, cơ sở vất chất 2. Phó trưởng bộ môn:  TS. Phan Kiều Diễm, Phụ trách Nghiên cứu khoa học và hợp tác 3. Phó trưởng bộ môn: TS. Trương Chí Quang, Phụ trách đào tạo, đảm bảo chất lượng

 

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Chi bộ bộ môn nhiệm kỳ 2020-2022

1. Bí thư: Thầy Phạm Thanh Vũ

2. Phó bí thư: Cô Nguyễn Thị Hồng Điệp

3. Ủy viên: Thầy Trương Chí Quang

Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2021

1. Tổ trưởng: Cô Phan Kiều Diễm

2. Tổ phó: Thầy Phan Hoàng Vũ

Danh sách giảng viên và nghiên cứu viên

STT

Họ và tên

Chức danh

Lĩnh vực chuyên môn

Email

1

GS. TS. Võ Quang Minh

Giáo sư, Cựu trưởng BM giai đoạn 2010-2020, cựu Bí thư Đảng ủy Khoa MT&TNTN

Khoa học đất, nông nghiệp, GIS, Viễn Thám

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

GS. TS. Lê Quang Trí

Giáo sư, cố vấn đã nghỉ hưu

Khoa học Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch sử dụng đất

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

PGS. TS. Lê Tấn Lợi

Phó giáo sư

Hải dương học và khoa học ven biển, Quản lý và khai thác tài nguyên đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

PGS. TS. Phạm Thanh Vũ

Phó giáo sư

Môi trường đất và nước, Quản lý bền vững tài nguyên đất đai

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp

Phó giáo sư

Thủy sản, Khoa học Môi trường, Viễn Thám, GIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

PGS. TS. Võ Quốc Tuấn

Phó giáo sư, Trưởng phòng thí nghiệm

Lượng giá dịch vụ hệ sinh thái, Viễn Thám

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

TS. Huỳnh Thị Thu Hương

Giảng viên chính, Trưởng phòng thí nghiệm

Môi trường đất và nước, Viễn Thám

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

TS. Trương Chí Quang

Giảng viên chính

Mô hình hóa, bản đồ, GIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ThS. Nguyễn Thị Song Bình

Giảng viên

Kinh tế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

ThS Trần Văn Hùng

Giảng viên chính, NCS

Khoa học đất, Quản lý đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

TS. Nguyễn Hữu Kiệt

Giảng viên

Quản lý đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

TS. Phan Kiều Diễm

Giảng viên

Viễn thám, GIS, BĐKH và phát thải nhà kính từ Lâm nghiệp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

ThS. Vương Tuấn Huy

Giảng viên

Quy hoạch sử dụng đất, vùng và đô thị

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

ThS. Nguyễn Thị Hà Mi

Nghiên cứu viên

Khoa học đất,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

ThS. Phan Hoàng Vũ

Nghiên cứu viên

Quản lý tài nguyên đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

ThS. Thái Thành Dư

Nghiên cứu viên

Quản lý đất đai

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

ThS. Lý Trung Nguyên

Nghiên cứu viên, NCS

Lâm sinh, Quản lý môi trường và  tài nguyên đất ngập nước.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

ThS. Nguyễn Kiều Diễm

Nghiên cứu viên

Quản lý đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 19

ThS. Nguyễn Tấn Lợi

Nghiên cứu viên

Quản lý đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20

KS. Phạm Cẩm Đang

Nghiên cứu viên

Quản lý đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.