LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN KIỀU DIỄM                        Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1997                  Nơi sinh: Sóc Trăng

Quê quán: Kế Sách, Sóc Trăng                         Dân tộc: Kinh                    Tôn giáo: Không

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                  Năm phong học vị: 2021

Chức danh khoa học cao nhất:                         Năm phong:

Chức vụ: Nghiên cứu viên                                                   

Đơn vị công tác:Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường & TNTN, ĐHCT

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 227, đường 30/4, phường Xuân Khánh, Q.NK, TPCT.

Điện thoại liên hệ: 84-967890405            

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Cần Thơ

Ngành học chuyên môn: Quản lý đất đai

Năm tốt nghiệp: 2019       

  1. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 2019-2021                           Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai

Tên luận văn: “Đánh giá mối liên hệ giữa sự đô thị hóa và đảo nhiệt đô thị thành phố Cần Thơ”.

Tháng, năm được cấp bằng: Dự kiến tháng 12-2021

  1. Ngoại ngữ

          Ngoại ngữ: Anh Văn                                        Mức độ thành thạo:  B2 (Châu Âu)

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

08/2019 - nay

BM. Tài nguyên đất đai, khoa Môi trường và TNTN, ĐHCT 

Nghiên cứu viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Cơ sở, bộ ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng phương pháp đánh giá tổng sản lượng sơ cấp cho các kiểu thực phủ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

2020

Trường

Thành viên chính

2

Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ phát

triển bền vững nông lâm thủy sản và kinh

tế xã hội huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

2021

Trường

Thành viên

2. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tươngứng “tác giả” hoặc “đồng tác giả”) 

3. Các khóa tập huấn chuyên môn đã tham gia

TT

Tên lớp tập huấn

Thời gian và địa điểm

1

The Advanced GIS and Remote Sensing for Natural Resources Monitoring and Management

Thời gian: Tháng 01/2019

Tại Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (DRAGON-Mekong Institute), trường Đại học Cần Thơ

2

An International Regional Science Training On "Remote Sensing of Land-Use/Cover Change and Climate Impacts In Coastal Zone

Thời gian: Tháng 12/2019

Tại Trường đại học Prince of Songkla, Phuket, Thailand

4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí)

Trần Thanh Tài, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Diễm. 2019. Xây dựng bản đồ phân loại rừng sử dụng chuỗi ảnh khác biệt thực vật. Tạp chí khoa học đất/ Hiệp hội khoa học đất Việt Nam. ISSN: 2525-2216

Nguyễn Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Võ Quốc Tuấn. 2019. Đánh giá sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất khu vực vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2008 – 2018. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2019. Nhà xuất bản nông nghiệp. ISBN: 978-604-60-3104-8

Nguyễn Kiều Diễm, Trần Thị Kim Sa, Võ Quốc Tuấn. 2019. Đánh giá sự thay đổi diện tích rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu từ năm 2016 đến năm 2018. Tạp chí khoa học đất Việt Nam.ISSN: 2225-2516

Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Diễm,Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh, Lê Vũ Bằng. 2020. Theo dõi tiến độ xuống giống lúa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 sử dụng chuỗi ảnh viễn thám và công cụ TIMESAT. Tạp chí khoa học đất Việt Nam. ISSN: 2225-2516

Nguyễn Kiều Diễm, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kim Ngọc. 2020. Đánh giá hiệu quả xây dựng bản đồ bề mặt không thấm tạit hành phố Cần Thơ sử dụng ảnh viễn thám. Tạp chí khoa học đất Việt Nam. ISSN: 2225-2516

Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Diễm,và Amnat Chithaisong. 2020. Đánh giá tổng sản lượng sơ cấp rừng rụng lá sử dụng mô hình quang hợp và ảnh viễn thám - trường hợp nghiên cứu tại Thái Lan. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ. NXB trường Đại học Cần Thơ. ISSN: 1859-2333

Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Diễm. 2020. Đánh giá sự thay đổi tổng sản lượng sơ cấp theo thời gian của các kiểu thực phủ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ. NXB trường Đại học Cần Thơ. ISSN: 1859-2333

Dörr, N., Schenk, A., de Wit, K., Lexmond, B. R., Minderhoud, P. S. J., Neussner, O., Nguyen, D. K., and Nguyen, T. L. 2020. Recent Subsidence Rates in the Mekong Delta derived from Sentinel-1 SAR-Interferometry. EGU General Assembly 2020/Online/https:// doi.org/10.5194/egu sphere-egu2020-18 912

P K Diem, N K Diem, H V Hung. 2021. Assessment of the efficiency of using MODIS MCD43A4 in mapping of rice planting Calendar in the Mekong delta. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science/IOP Publishing Ltd. ISSN: 1755-1315