DANH SÁCH CÁC GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

STT Năm xuất bản Tên giáo Trình Chủ biên Các bộ tham gia Nhà Xuất Bản
1 2010 Giáo trình Kỹ thuật viễn thám Võ Quang Minh    Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.
2 2010 Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai  Lê Quang Trí    Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.
3 2010 Giáo trình Đánh giá đất đai Lê Quang Trí    Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.
4 2012 Giáo trình Nguồn gốc, Phân loại, Khảo sát, Lập Bản đồ đất Võ Quang Minh Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Võ Tòng Anh, Phạm Thanh Vũ  Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.
5 2013 Giáo trình Quản lý và khai thác tài nguyên đất đai Võ Quang Minh Lê Văn Khoa  Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.
6 2014 Viễn thám ứng dụng  Võ Quang Minh Huỳnh Thị Thu Hương, Phan Kiều Diễm  Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.
7 2015 Quy hoạch và phát triển đô thị  Lê Quang Trí    Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.
8 2015 Hướng dẫn Kỹ thuật thu gom và sử dụng nước mưa ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long  Nguyễn Hiếu Trung Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Quang Trí, Nguyễn N Minh  Nhà Xuất Bản Nông nghiệp
9 2015 Quy hoạch Chiến lược Sử dụng Bền vững Tài nguyên Đất và Nước Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Đồng bằng Sông Cửu Long Nguyễn Hiếu Trung Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Vương Hữu Huy, Phan Hoàng Vũ  
10 2016 Quy hoạch và Phát triển nông thôn Lê Tấn Lợi Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Song Bình, Lý Hằng Ni  Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.
11 2016 Hệ sinh thái Đất ngập nước Lê Tấn Lợi Phạm Thanh Vũ, Lý Trung Nguyên  Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.