Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ  Quản lý đất đai năm 2022

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI TUYỂN, CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ NHẬP HỌC

       - Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/6/2022.

       - Thời gian trình bày đề cương nghiên cứu: 25/6/2022 đến ngày 03/7/2022.

       - Thời gian dự kiến công bố kết quả tuyển sinh: 15/7/2022.

       - Thời gian dự kiến nhập học: tháng 8/2022.

Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức: Quản lý đất đai

Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức

- Quản lý tài nguyên và Môi trường (8850101),

- Khoa học đất (8620103),

- Kinh tế Nông nghiệp (8620115),

- Kỹ Thuật trắc địa bản đồ (8520503),

- Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý (8440214)

- Xây dựng (8580201),

- Luật Hiến Pháp và Hành Chính (8380102),

- Quy hoạch vùng đô thị (8580105),

- Công nghệ thông tin (8480201),

- Hệ thống thông tin (8480104),

- Phát triển nông thôn (8620116),

- Lâm sinh (8620205).

LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

      - Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000đ/thí sinh.

      - Đăng ký dự thi: 60.000đ/thí sinh.

      - Chi phí tư vấn, điều chỉnh đề cương nghiên cứu:  2.740.000đ/thí sinh.

HỒ SƠ DỰ TUYỂN