Hàng năm, cán bộ Bộ môn Tài nguyên đất đai đã đăng nhiều bài báo trên các tạp chí uy tín được Hội đồng chức danh cấp Nhà nước xếp loại. Số lượng xuất bản không ngừng tăng lên qua các năm.

Bên cạnh đào tạo, công bố quốc tế là một định hướng phát triển quan trọng của Bộ môn. Chúng tôi cố gắng cải thiện không chỉ về số lượng mà còn cả chất lượng của các ấn phẩm.