Tổ chức hội thảo

Tổ chức hội thảo

Bộ môn Tài nguyên Đất đai là đơn vị tổ chức chính nhiều hội thảo trong và ngoài nước trong các lĩnh vực liên quan đến Tài nguyên Đất đai, Quản lý đất đai, GIS và Viễn thám. Trong đó có nhiều hội thảo quốc tê như GIS-IDEAS 2018, Hội thảo Viễn thám Châu Á 2021.

 DANH SÁCH HỘI THẢO NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY DO BỘ MÔN CHỦ TRÌ

Năm

Tên hội thảo

Lĩnh vực

Scale

2021 Asian Conference on Remote Sensing 2021  Remote sensing and GIS Asia
2021 Hội thảo Cách mạng công nghiệp 4.0 trong NN & Khai thác TNĐĐ  Agriculture and Land management Domestic
2020 Hội thảo Khoa học đất và Quản lý đất đai 2020  Soil science and land management  
2019 Chương trình Hội thảo QLĐĐ 2019  Soil science and land management  
2018 Hội thảo GIS IDEAS 2018 GIS and Remote sensing International
2018 Hội nghị Khoa học đất 2018 Soil science and land management  
2014 National conference on GIS 2014 GIS Domestic

 

Tagged under: Research