Filter:

Đào tạo Tiến sĩ Quản lý đất đai nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực trong công tác quản lý đất đai, có kiến thức chuyên sâu đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tế một cách có hiệu quả trong điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của ĐBSCL.

Tuyển sinh Tiến sĩ QLĐĐ 2022

0 section
Read more

Đào tạo thạc sĩ Quản lý đất đai nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực trong công tác Quản lý đất đai; có kiến thức sâu rộng, có khả năng phụ trách các nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức vào thực tế một cách có hiệu quả trong điều kiện của ĐBSCL.

Học bổ túc kiến thức Cao học QLĐĐ

Tuyển sinh Thạc sĩ QLĐĐ 2022

 

0 section
Read more

Đại học Quản lý Đất đai đào tạo sinh viên có khả năng nghiên cứu, vận dụng các kiến thức cơ bản và chuyên ngành, các kỹ năng và sự phát triển của công nghệ thông tin, phân tích, nghiên cứu địa chính, quản lý và khai thác tài nguyên, quy hoạch và sử dụng đất một cách có hiệu quả nhất. Trong quá trình học tập sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ cựu sinh viên và các tổ chức liên quan đến chuyên ngành hỗ trợ sinh viên vượt khó học tập, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

0 section
Read more